Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Ανακοινώσεις:
  • Η διαδικασία έγκρισης νέων αιτήσεων για εκπόνηση ΔΔ πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι/ες για εκπόνηση υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία (είτε τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά εφόσον δοθεί η σχετική δυνατότητα από τη Σχολή) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το χειμερινό εξάμηνο και Φεβρουάριο και Μάρτιο το εαρινό εξάμηνο. Σε έκτακτες περιπτώσεις (όπως π. χ. προκηρύξεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για εκπόνηση διατριβής) μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Κοσμήτορα, μπορεί να υπάρξουν και πρόσθετες περίοδοι υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διατριβής κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Σχολής.
  • Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες με ημερομηνία έναρξης από 1 Μαρτίου έως και 31 Αυγούστου και έτος έναρξης έως και 2017 καλούνται να υποβάλλουν τα υπομνήματα τους στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης της προόδου τους προς τις Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές τους εντός των μηνών Απριλίου και Μαϊου 2018.
  • Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν ορισμένη Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή πριν τον Μάρτιο του 2018 καλούνται να υποστηρίξουν δημόσια τη διδακτορική τους Διατριβή εντός έξι (6)μηνών.

 

Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

 

Ετήσια Έκθεση Προόδου:

 

Τροποποίηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής / Τροποποίηση Τίτλου:

 

Παράταση - Αναστολή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής:

 

Ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής:

 

Τα υπόλοιπα απαραίτητα έντυπα είναι υπό κατασκευή.
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών σε περίπτωση που χρειάζεστε κάτι...