Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Ανακοινώσεις:
  • Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μπορούν να προσκομίσουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 30 Μαϊου 2018 καθώς το προβλεπόμενο διάστημα υποβολής αιτήσεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κανονισμού παρατάθηκε με απόφαση του Κοσμήτορα και της Γενικής Συνέλευσης.
  • Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες με ημερομηνία έναρξης από 1 Μαρτίου έως και 31 Αυγούστου και έτος έναρξης έως και 2017 καλούνται να υποβάλλουν τα υπομνήματα τους στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης της προόδου τους προς τις Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές τους εντός των μηνών Απριλίου και Μαϊου 2018.
  • Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν ορισμένη Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή πριν τον Μάρτιο του 2018 καλούνται να υποστηρίξουν δημόσια τη διδακτορική τους Διατριβή εντός έξι (6) μηνών.

 

Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

 

Ετήσια Έκθεση Προόδου:

 

Ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής:

 

Τα υπόλοιπα απαραίτητα έντυπα είναι υπό κατασκευή.
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών σε περίπτωση που χρειάζεστε κάτι...