Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Ανακοινώσεις:
  • Η διαδικασία έγκρισης νέων αιτήσεων για εκπόνηση ΔΔ πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι/ες για εκπόνηση υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία (είτε τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά εφόσον δοθεί η σχετική δυνατότητα από τη Σχολή) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το χειμερινό εξάμηνο και Φεβρουάριο και Μάρτιο το εαρινό εξάμηνο. Σε έκτακτες περιπτώσεις (όπως π. χ. προκηρύξεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για εκπόνηση διατριβής) μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Κοσμήτορα, μπορεί να υπάρξουν και πρόσθετες περίοδοι υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διατριβής κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Σχολής.
  • - Οι υποψήφιοι Διδάκτορες με έναρξη εκπόνησης πριν τις 4/7/18 (παλαιός κανονισμός) καταθέτουν έκθεση προόδου το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους.
    - Οι υποψήφιοι Διδάκτορες με έναρξη εκπόνησης μετα τις 4/7/18 (νέος κανονισμός) υποβάλλουν στη γραμματεία έκθεση προόδου τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο κάθε έτους όταν η έναρξη εκπόνησης της ΔΔ τους είναι το χειμερινό εξάμηνο δηλαδή απο 1/9-28/2.
    - ενώ όσοι έχουν ημερομηνία έναρξης το εαρινό εξάμηνο δηλαδή από 1/3 έως 31/8 υποβάλλουν τα ανωτέρω κάθε Απρίλιο και Μάιο.
  • Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν ορισμένη Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή πριν τον Μάρτιο του 2018 καλούνται να υποστηρίξουν δημόσια τη διδακτορική τους Διατριβή εντός έξι (6)μηνών.

 

Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

 

Ετήσια Έκθεση Προόδου:

 

Ετήσια Έκθεση Προόδου:
(αφορά υποψ. Διδάκτορες με έναρξη εκπόνησης ΜΕΤΑ τις 04/07/2018)

 

Τροποποίηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής / Τροποποίηση Τίτλου:

 

Παράταση - Αναστολή - Διακοπή (Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής):

 

Ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής:

 

Ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής:
(αφορά υποψ. Διδάκτορες με έναρξη εκπόνησης ΜΕΤΑ τις 04/07/2018)