Προκήρυξη ΠΜΣ "Νευροεπιστήμες" (2021-2022)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Νευροεπιστήμες" σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ ‘Ίδρυσης 1428/2018-04-26 τ.Β’& ΦΕΚ Κανονισμού 1871/2018-05-24 τ.Β’), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νευροεπιστήμες (Msc in Neuroscience) μετά από σπουδές τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ...