Προκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τέσσερις (4) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για την Ιατρική Σχολή. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (ΑΔΑ)...

Α. Αριθμός προκήρυξης: 2201/23-02-2021, Φ.Ε.Κ. 1000/28-04-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΔΘ7469Β7Γ-Φ5Χ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP21401, ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία».

Β. Αριθμός προκήρυξης: 2202/23-02-2021, Φ.Ε.Κ. 1000/28-04-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΣ7Ρ469Β7Γ-ΓΦΔ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP21402, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».

Γ. Αριθμός προκήρυξης: 2708/01-03-2021, Φ.Ε.Κ. 1000/28-04-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΞΤΑ469Β7Γ-85Ο, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP21404, ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
- Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ιατρικής».

Δ. Αριθμός προκήρυξης: 2198/04-03-2021, Φ.Ε.Κ. 1019/29-04-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΗΧ6469Β7Γ-27Λ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP21405, ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία».