ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (ΠΜΣ-ΜΒΝΑ), διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έως και την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021. Η γλώσσα στην οποία γίνονται οι διαλέξεις είναι η Αγγλική και το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος...