Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων-σχεδίων για το λογότυπο της Ε.Ι.Φ

Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων-σχεδίων για το λογότυπο της Ε.Ι.Φ

Στο διαγωνισμό για τη δημιουργία του λογότυπου (LOGO) της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Π.Κ.:
• Μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές και φοιτήτριες (1ου& 2ου κύκλου σπουδών) του Πανεπιστημίου Κρήτης (με μία μόνο πρόταση).
• Οι προτάσεις που θα κατατεθούν χρειάζεται να περιλαμβάνουν
(α) το προτεινόμενο λογότυπο σε ψηφιακή μορφή,
(β) την αιτιολόγηση της ιδέας,
(γ) τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών στο διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, Τμήμα, έτος σπουδών)
• Οι προτάσεις μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές
• Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020
• Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής (eif@uoc.gr).
• Για την αποστολή των προτάσεων χρησιμοποιούνται οι ιδρυματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αποστολέων.
• Για την πρόταση που θα προκριθεί, από επιτροπή επιλογής που θα συστήσει η Ε.Ι.Φ., προβλέπεται χρηματικό βραβείο (250 ευρώ).

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων