Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ

1. Αριθμός προκήρυξης: 10732/24-09-2020, Φ.Ε.Κ. 1609/09-10-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΞΕΚ469Β7Γ-8ΜΓ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP18356, ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».
2. Αριθμός προκήρυξης: 10733/24-09-2020, Φ.Ε.Κ. 1609/09-10-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 652Γ469Β7Γ-6ΣΙ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP18357, ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Ιατρική».
3. Αριθμός προκήρυξης: 10735/24-09-2020, Φ.Ε.Κ. 1609/09-10-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΡΚ8469Β7Γ-ΓΛΤ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP18358, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία -Αιμοδυναμική».
4. Αριθμός προκήρυξης: 10734/24-09-2020, Φ.Ε.Κ. 1609/09-10-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 60Σ8469Β7Γ-ΚΞΦ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP18359, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ογκολογία».
5. Αριθμός προκήρυξης: 10736/24-09-2020, Φ.Ε.Κ. 1609/09-10-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΗΒΚ469Β7Γ-ΧΨΝ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP18360, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία – Λοιμωξιολογία».
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (ΑΔΑ)...