ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ (2020-2021)

Διαπιστωτική πράξη της εκλογής των εκπροσώπων των μελών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ με τους αναπληρωτές τους στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με έναρξη θητείας από 01/09/2020, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017).

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή κ. Γ. Μ. Κοντάκη
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής