Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ «Πνευμονολογία με έμφαση στις διαταραχές ύπνου

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για την Ιατρική Σχολή: Αριθμός προκήρυξης: 1502/26-02-2020, Φ.Ε.Κ. 1027/02-07-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Ι68469Β7Γ-Σ7Π, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP16974. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία με έμφαση στις διαταραχές ύπνου».
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (ΑΔΑ)...