Διευκρινίσεις για τη σύνδεση VPN και τη μέσω αυτής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές

Επειδή δεχόμαστε πολλά ερωτήματα σχετικά με τη σύνδεση VPN και τη μέσω αυτής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές που δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο, διευκρινίζουμε τα εξής:

Το VPN (Virtual Private Network = Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) είναι μια τεχνολογία δικτύων που δημιουργεί -μέσω του Ίντερνετ- μια ασφαλή σύνδεση ενός υπολογιστή με το δίκτυο ενός οργανισμού, όταν ο υπολογιστής αυτός βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεών του οργανισμού.
Έτσι, όταν ένα μέλος του ΠΚ -ενώ βρίσκεται εκτός του χώρου του Ιδρύματος- συνδέεται από τη συσκευή του (υπολογιστή, tablet, smart phone) στο δίκτυο VPN του ΠΚ, η συσκευή αυτή παίρνει μια από τις διευθύνσεις δικτύου του ΠΚ και φαίνεται πλέον συνδεδεμένη με αυτό. Ο διαφορετικός φυσικός χώρος στον οποίο βρίσκεται και ο πάροχος δικτύου, μέσω του οποίου συνδέεται αρχικά στο Ίντερνετ, δεν έχουν καμία σημασία.

Σημειώνεται ότι το VPN δεν αντικαθιστά τη σύνδεση με τον πάροχο του Internet αλλά τη χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει μια ασφαλή “απομακρυσμένη” σύνδεση.
Με τον τρόπο αυτό, η συνδεδεμένη στο vnp του ΠΚ συσκευή (υπολογιστής, tablet, smart phone) έχει πρόσβαση σε όλο το υλικό στο οποίο η Βιβλιοθήκη και το HEAL-Link διατηρεί συνδρομές.

Διευκρινίζουμε επίσης ότι, αφού ενεργοποιηθεί η vpn σύνδεση, ΔΕΝ απαιτείται άλλη ενέργεια (πχ, ατομική εγγραφή/login σε κάθε επιμέρους βάση δεδομένων ή ηλεκτρονικό περιοδικό), όσο η vpn σύνδεση παραμένει ενεργή.
Πολλές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά προτείνουν στους χρήστες την προσωπική εγγραφή στην πλατφόρμα τους, παρέχοντας στους εγγεγραμμένους χρήστες κάποιες πρόσθετες ευκολίες στο πλαίσιο της προσωποποιημένης πληροφόρησης (αποθήκευση εντολών ή/και αποτελεσμάτων αναζήτησης κλπ). Η ατομική εγγραφή, παρότι χρήσιμη για τις εν λόγω ευκολίες, δεν είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στο υλικό.

Επισημαίνουμε ότι η Βιβλιοθήκη δεν είναι αρμόδια για τη λειτουργία του VPN του ΠΚ, ούτε εκδίδει κωδικούς για τη σύνδεση σε αυτό. Για κάθε ζήτημα σχετικό με το VPN τα μέλη του ΠΚ θα πρέπει να απευθύνονται στους διαχειριστές δικτύου των Τμημάτων τους.