Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Προκήρυξη 2022-2023

Διϊδρυματικό Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 2587/03-07-2018 τ.Β'
Διευθυντής Σπουδών Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας
Kαθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Γεώργιος Σουρβίνος
Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4860
2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail oncology@med.uoc.gr
website www.oncologymaster.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ