Γενική Οικογενειακή Ιατρική & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Γενική Οικογενειακή Ιατρική & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 67/22.1.2008 τ.Β’

Το ΠΜΣ δεν είναι πλέον σε ισχύ, δυνάμει της ΥΑ 38465/Β7/20.3.2013 και κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρ. 37. παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄), για την παράταση λειτουργίας του προγράμματος.

Διευθυντής Σπουδών Χρήστος Λιονής
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής - Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4615
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://www.mastergeneralpractice.gr