Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 3327/11.12.2014 τ.Β’
617/8.3.2016 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Χρήστος Λιονής
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Γρηγόρης Χλουβεράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοστατιστικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4615
FAX 2810.39.4569
E-Mail mph@med.uoc.gr
website http://mph.med.uoc.gr/